Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej zwołanej na 7 kwietnia

153

Uprzejmie zapraszam na XXVI „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm./ oraz art. 15zzzi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 3.04.2020 r.

XXVI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 i w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    – określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 /Druk nr 227/,
    – przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości /Druk nr 228/.
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak