Zawiadomienie o sesji – 25 stycznia, godz. 11 (on-line)

90

Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

XL Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XXXV Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat-część północna” /Druk Nr 339/,
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Grunwaldzka-Floriańska” Nr-50 /Druk nr 336/,
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru osiedla „Kotlina” w Jaśle (zawartego pomiędzy: ul. Lwowską, istniejącym ciekiem wodnym osiedla Gorajowice, granicą działki Nr 3/1, granicą administracyjną miasta, granicą działki Nr 6/22), w granicach określonych Uchwałą Nr XXIV/228/96 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 kwietnia 1996 r. /Druk nr 337/,
  • nabycie na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle obręb Nr 01-Kowalowy /Druk nr 334/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle obręb Nr 14-Niegłowice /Druk nr 335/,
  • przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023” /Druk nr 338/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 340/,
  • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 341/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak