Zawiadomienie o sesji – 16 grudnia, godz. 1O

139

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./.

XXI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:
  • Zatwierdzenie protokołu z XVI Sesji RMJ,
  • Zatwierdzenie protokołu z XVII Sesji RMJ,
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /Druk nr 183/,
  • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła /Druk nr 182/,
  • nazwania ulicy w mieście Jaśle /Druk nr 184/,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym /Druk nr 185/,
  • ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle na 2020 rok. /Druk nr 186/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2021” /Druk nr 187/,
  • wskazania trzech przedstawicieli spośród radnych Rady Miejskiej Jasła do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle /Druk nr 181/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 188/,
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXI Sesji RMJ.

PrzewodniczącyRady Miejskiej Jasła 

Henryk Rak