Strona główna Zachęty inwestycyjne

Zachęty inwestycyjne

Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Na terenie miasta Jasła obowiązuje zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jasła.

Z podatku od nieruchomości zwolnione są związane z prowadzeniem działalności  gospodarczej na terenie miasta Jasła nowo wybudowane przez przedsiębiorców budynki lub ich części, nowo wybudowane przez przedsiębiorców budowle lub ich części w związku z realizacją inwestycji początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174).

Okres zwolnienia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz wartości inwestycji i wynosi od 1 roku do 5 lat.

Zwolnienie z podatku dochodowego
Na terenie Jasła znajduje się Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, której całkowita powierzchnia wynosi 61,03 ha.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy wymaga zezwolenia, udzielanego przez Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, które uprawnia do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.Inwestor wybiera z jakiej formy pomocy zamierza skorzystać: z tytułu nowej inwestycji czy z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

Poziom pomocy publicznej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorcy. W przypadku miasta Jasła, położonego w województwie podkarpackim, maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

– w przypadku małych przedsiębiorstw – 70% poniesionych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników,

– w przypadku średnich przedsiębiorstw – 60% poniesionych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników,

– w przypadku dużych przedsiębiorstw – 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników .

Przedsiębiorca realizujący duży projekt na terenie TSSE może wystąpić do Ministerstwa Rozwoju o dotację w ramach rządowego „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”, obowiązującego na lata 2011-2020.

Pomoc publiczna uzyskana przez przedsiębiorcę z różnych źródeł sumuje się do wysokości przysługującej dla danego obszaru.
Minimalna wielkość nowej inwestycji w TSSE to 100 tys. EURO (dla terenów strefowych, utworzonych przed 1 stycznia 2009 r.). W pozostałych przypadkach obowiązują kryteria, według których wydawane są nowe zezwolenia. Inwestor musi spełnić co najmniej jedno z poniższych:

  • innowacyjności – wymagana opinia co najmniej jednej jednostki naukowej, polskiej lub innych krajów UE, merytorycznie związanej z danym sektorem
  • stopy bezrobociaoblicza się wg stopy ogłaszanej przez Prezesa GUS dla powiatu, na terenie którego powstaje projekt inwestycyjny, np.:

– gdy stopa bezrobocia mieści się w przedziale od 100%  do 130% średniej krajowej – inwestor ma obowiązek utworzyć minimum 49 miejsc pracy lub zainwestować 17,3 mln zł

– gdy stopa bezrobocia znajduje się w przedziale od 131% do 160% średniej krajowej – inwestor ma obowiązek utworzyć co najmniej 35 miejsc pracy lub zainwestować 9,1 mln zł

– gdy stopa bezrobocia znajduje się w przedziale od 161% do 200% średniej krajowej – inwestor ma obowiązek utworzyć co najmniej 18 miejsc pracy lub zainwestować 1,75 mln zł

  • wspierania rozwoju klastrów, parków technologicznych i przemysłowych – co najmniej dziesięciu przedsiębiorców (mikro, małych lub średnich), wykonujących działalność na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach
  • sektorów priorytetowych – za priorytetowe uznaje się branże: motoryzacyjną, lotniczą, elektroniczną, maszynową, chemiczną, biotechnologiczną, B+R, nowoczesne usługi (informatyczne, rachunkowo-księgowe, badania i analizy techniczne, centra telefoniczne). Za priorytetową uznaje się również produkcję urządzeń służących do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych.

Aktualnie w Jaśle są dostępne 4 tereny inwestycyjne zlokalizowane w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej o łącznej powierzchni 19,67 ha:

  • Warzyce 1 – Osiedle Brzyszczki – teren niezabudowany o powierzchni 2,97 ha, którego właścicielem jest Miasto Jasło;
  • Warzyce – Obszar A – teren niezabudowany o powierzchni 8,61 ha (z czego około 5 ha w TSSE), którego właścicielem jest Grupa Nowy Styl;
  • Teren Zielony – teren niezabudowany o powierzchni 5,2 ha, którego właścicielem jest LOTOS infrastruktura S.A.;
  • Zespół budynków i hal przemysłowych – teren zabudowany o powierzchni 6,5 ha, którego właścicielem jest LOTOS Infrastruktura S.A.

Wybór i lokalizacja nowych projektów w TSSE trwa maksymalnie 8 tygodni. Szczegółowe informacje na temat zwolnień podatkowych i zasad inwestowania w Strefie dostępne są na stronie internetowej TSSE: http://www.tsse.arp.pl/przewodnik-inwestora/jak-inwestowac

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania