Strona główna Zachęty inwestycyjne

Zachęty inwestycyjne

Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Na terenie miasta Jasła obowiązuje zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jasła.

Z podatku od nieruchomości zwolnione są związane z prowadzeniem działalności  gospodarczej na terenie miasta Jasła nowo wybudowane przez przedsiębiorców budynki lub ich części, nowo wybudowane przez przedsiębiorców budowle lub ich części w związku z realizacją inwestycji początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174).

Okres zwolnienia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz wartości inwestycji i wynosi od 1 roku do 5 lat.

Zwolnienie z podatku dochodowego
Na terenie Jasła znajduje się Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, której całkowita powierzchnia wynosi 61,03 ha.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy wymaga zezwolenia, udzielanego przez Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, które uprawnia do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.Inwestor wybiera z jakiej formy pomocy zamierza skorzystać: z tytułu nowej inwestycji czy z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

Poziom pomocy publicznej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorcy. W przypadku miasta Jasła, położonego w województwie podkarpackim, maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

– w przypadku małych przedsiębiorstw – 70% poniesionych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników,

– w przypadku średnich przedsiębiorstw – 60% poniesionych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników,

– w przypadku dużych przedsiębiorstw – 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników .

Przedsiębiorca realizujący duży projekt na terenie TSSE może wystąpić do Ministerstwa Rozwoju o dotację w ramach rządowego „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej”, obowiązującego na lata 2011-2020.

Pomoc publiczna uzyskana przez przedsiębiorcę z różnych źródeł sumuje się do wysokości przysługującej dla danego obszaru.
Minimalna wielkość nowej inwestycji w TSSE to 100 tys. EURO (dla terenów strefowych, utworzonych przed 1 stycznia 2009 r.). W pozostałych przypadkach obowiązują kryteria, według których wydawane są nowe zezwolenia. Inwestor musi spełnić co najmniej jedno z poniższych:

  • innowacyjności – wymagana opinia co najmniej jednej jednostki naukowej, polskiej lub innych krajów UE, merytorycznie związanej z danym sektorem
  • stopy bezrobociaoblicza się wg stopy ogłaszanej przez Prezesa GUS dla powiatu, na terenie którego powstaje projekt inwestycyjny, np.:

– gdy stopa bezrobocia mieści się w przedziale od 100%  do 130% średniej krajowej – inwestor ma obowiązek utworzyć minimum 49 miejsc pracy lub zainwestować 17,3 mln zł

– gdy stopa bezrobocia znajduje się w przedziale od 131% do 160% średniej krajowej – inwestor ma obowiązek utworzyć co najmniej 35 miejsc pracy lub zainwestować 9,1 mln zł

– gdy stopa bezrobocia znajduje się w przedziale od 161% do 200% średniej krajowej – inwestor ma obowiązek utworzyć co najmniej 18 miejsc pracy lub zainwestować 1,75 mln zł

  • wspierania rozwoju klastrów, parków technologicznych i przemysłowych – co najmniej dziesięciu przedsiębiorców (mikro, małych lub średnich), wykonujących działalność na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach
  • sektorów priorytetowych – za priorytetowe uznaje się branże: motoryzacyjną, lotniczą, elektroniczną, maszynową, chemiczną, biotechnologiczną, B+R, nowoczesne usługi (informatyczne, rachunkowo-księgowe, badania i analizy techniczne, centra telefoniczne). Za priorytetową uznaje się również produkcję urządzeń służących do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych.

Aktualnie w Jaśle są dostępne 4 tereny inwestycyjne zlokalizowane w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej o łącznej powierzchni 19,67 ha:

  • Warzyce 1 – Osiedle Brzyszczki – teren niezabudowany o powierzchni 2,97 ha, którego właścicielem jest Miasto Jasło;
  • Warzyce – Obszar A – teren niezabudowany o powierzchni 8,61 ha (z czego około 5 ha w TSSE), którego właścicielem jest Grupa Nowy Styl;
  • Teren Zielony – teren niezabudowany o powierzchni 5,2 ha, którego właścicielem jest LOTOS infrastruktura S.A.;
  • Zespół budynków i hal przemysłowych – teren zabudowany o powierzchni 6,5 ha, którego właścicielem jest LOTOS Infrastruktura S.A.

Wybór i lokalizacja nowych projektów w TSSE trwa maksymalnie 8 tygodni. Szczegółowe informacje na temat zwolnień podatkowych i zasad inwestowania w Strefie dostępne są na stronie internetowej TSSE: http://www.tsse.arp.pl/przewodnik-inwestora/jak-inwestowac

Rozmiar czcionek
Tryb czytania