Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Do wniosku należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (tj. umowa najmu, umowa dzierżawy, akt własności – wypis z ksiąg wieczystych, umowa kupna – sprzedaży);
b) jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym: pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku,
c) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).

Ile i jak zapłacisz?

Za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy uiścić opłatę.
Opłata wynosi:
– 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
– 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
– 2100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa powyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, płacą opłatę na kolejny rok kalendarzowy w wysokości określonej w art. 111 pkt 5 oraz w terminach określonych w art. 111 pkt 7 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).
W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę, opłata jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, z tym, że pierwsza opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.

Zapłać:

  • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
    lub
  • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002.
  • pełnomocnictwo (jeśli takie zostało udzielone) – 17 zł, w kasie lub na nr konta 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Jeśli jest udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej. Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak się możesz odwołać?

Od decyzji możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie
za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Jaśle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna załączona jest do wniosku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 392

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Stanowisko ds. społecznych
Oznaczenie dokumentu: FO/IK/SP/01/01

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content