Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Jasła [AKTUALIZACJA 23.06.2020 godz. 11:30]

139

Aktualizacja 23.06.2020 godz. 11:30

Dzisiaj od godziny w pół do czwartej nad ranem burmistrz miasta Jasła ogłosił stan pogotowania przeciwpowodziowego. Spowodowane to było przekroczeniem stanów ostrzegawczych na wodowskazach rzek: Jasiołce oraz Wisłoce od 66 do 80 cm.

W związku z tą sytuacją w Urzędzie Miasta w Jaśle prowadzony jest całodobowy Dyżur Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a Straż Miejska oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Jasła, czyli OSP Hankówka, Niegłowice i Żółków pozostają w gotowości.

Stan rzek biegnących przez nasze miasto jest stale monitorowany przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, a z najnowszych odczytów wynika, że stan wód obniża się.


ZARZĄDZENIE nr V/70/2020
Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 23 czerwca 2020 r.
godz. 3.30

w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Jasła.
Na podstawie art. 31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713)zarządzam co następuje:

§ 1
W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na wodowskazach rzek:

  1. Jasiołka – pkt. pomiarowy Jasło: 370 cm (przekroczenie o 70 cm),
  2. Wisłoka – pkt. pomiarowy Żółków: 300 cm (przekroczenie o 80 cm),
  3. Wisłoka – pkt. pomiarowy Krajowice: 396 cm (przekroczenie o 66 cm).

od godziny 3.30 dnia 23 czerwca 2020 r. wprowadzam na terenie Miasta Jasła stan pogotowia przeciwpowodziowego.

§ 2

Dyżur Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pełniony jest w pomieszczeniu nr 8 Urzędu Miasta w Jaśle, nr tel. 013 448-63-48.

§ 3

Szef Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  1. Prowadził będzie monitoring powstałego zagrożenia dla mieszkańców Miasta Jasła.
  2. Przygotuje wnioski i propozycje do projektu decyzji działania.
  3. Wykona wszystkie przedsięwzięcia nakazane w planie operacyjnym ochrony przed powodzią Miasta Jasła nakazane dla tego stanu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem i godziną podpisania.

Burmistrz Miasta Jasła:
Ryszard Pabian