Sesja Rady Miejskiej – zapowiedź na 18 września

60

Uprzejmie zapraszam na LXXXVII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm./.

LXXXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 18 września 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 1. Zatwierdzenie protokołu z LXXV Sesji RMJ.
  2.2. Zatwierdzenie protokołu z LXXVI Sesji RMJ
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło /Druk nr 735/,
  4.2. przystąpienia do realizacji projektu „Usługi społeczne w mieście Jaśle” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu /Druk nr 737/,
  4.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” /Druk nr 736/,
  4.4. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych /Druk nr 731/,
  4.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 08 – Centrum /Druk nr 732/,
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

/-/

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak