Przetarg na sprzedaż drewna

30

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA SPRZEDAŻ DREWNA

1.  Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna (topola) dłużyce o długości ok. 5 m, o średnicy od 0,5 m do 1 m, o łącznej objętości ok. 20 m³. Drewno znajduje się na działce ewid. nr 52/2 obr. 10 – Sobniów I ul. Floriańska 170.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 3 252,03 + 23 % VAT i stanowi zapłatę za całość drewna.

2.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 204, 203 lub telefonicznie   013-4486-326, 013-4486-312.

3 . Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem “Oferta na zakup drewna ul. Floriańska 170” w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w terminie do dnia 15.10.2019 r. do godz.10⁰⁰.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta
w Jaśle, ul. Rynek 12, pokój nr 204.

5. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena netto + podatek VAT za kupno ogółu drewna na pniu oferowanych w ogłoszeniu.

6. Złożone oferty z ceną niższą niż wywoławcza nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku złożenia równorzędnych ofert uniemożliwiających rozstrzygnięcie przetargu, zastrzega się prawo przeprowadzenia licytacji ustnej bezpośrednio po otwarciu ofert, celem ustalenia jednej, najwyższej oferty cenowej.

8. Oferenci przed złożeniem oferty zobowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.

9. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.