Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030

71

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030 zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały nr XLV/403/2021 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2021 r. poz. 2408).

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali mieszkańcy miast, gmin, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki oraz właściwi terytorialnie Dyrektorzy regionalnych oddziałów Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konsultacje zakończyły się 25 lipca br. Zgłoszone w procesie konsultacji uwagi i opinie poddane zostały analizie, a te uwzględnione zostaną uzupełnione w treści Strategii. Poniżej prezentujemy sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych i analizy zgłoszonych uwag.