Podatek rolny – osoby prawne

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Deklarację na podatek rolny wraz z odpowiednim załącznikiem:

Ile i jak zapłacisz?

Stawki podatku rolnego na rok 2024 wynoszą:

  1. Dla gruntów gospodarstw rolnych: równowartość pieniężną 2,5q żyta – od 1 ha
    przeliczeniowego, czyli 224,075 zł/ha.
  2. Dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5q żyta – od 1 ha, czyli 448,15 zł/ha i są obliczane według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
  3. Średnią cenę skupu żyta określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podatek obliczony w deklaracji należny wpłacić bez wezwania, w terminie rat: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga!
Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł wpłać podatek jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Pełnomocnictwo (jeśli takie zostało udzielone) – 17 zł.

Zapłać:

  • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
    lub
  • na konto: 92 8627 1011 2001 0048 6891 0008.
  • opłatę skarbową, przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003, oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Wymiar podatku na koncie podatkowym podatnika wprowadzany jest do 1 miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji wraz z załącznikiem. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się możesz odwołać?

Jeżeli nie złożyłeś deklaracji lub wysokość podatku jest inna, niż ta, którą wykazałeś w deklaracji, organ podatkowy przeprowadzi postępowanie podatkowe zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Możesz odwołać się od wydanej przez nas decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Deklarację na podatek rolny złóż w urzędzie miasta zgodnie z miejscem położenia przedmiotów opodatkowania w terminie do 15 stycznia każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym oraz uchwały rady miasta.
Wpłać podatek w terminie, aby uniknąć naliczenia odsetek od zaległości podatkowych oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów
informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 448 63 46

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content