Planowanie przestrzenne

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA JASŁA (MPZP)

Na terenie Jasła obowiązuje 50 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają około 44,5% powierzchni administracyjnej miasta. W trakcie sporządzania jest kilka zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego co jest przejawem proinwestycyjnym dla przyszłych inwestorów. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i mapa, na której znajdują się obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego można znaleźć na stronie mapa.inspire-hub.pl.

Na stronie tej można pobierać aktualne dane o przeznaczeniu działek w planach miejscowych.

Pokrycie planami miejscowymi przyspiesza proces lokalizacyjny i decyzyjny przy staraniach o pozwolenie na budowę.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, jego funkcją jest kreowanie polityki przestrzennej, ustalanie wytycznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium zostało uchwalone przez Radę Miejską Jasła Uchwałą Nr LXVII/564/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Obowiązujące studium można znaleźć na stronie mapa.inspire-hub.pl.

Uchwały Rady Miejskiej Jasła zatwierdzające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła zamieszczone są na stronie internetowej urzędu miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacji na temat obowiązujących planów i studium udziela:
Wydział Architektury Urzędu Miasta Jasła
tel. 13 4486343, 134486331, 134486332

Skip to content