Planowanie przestrzenne

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA JASŁA (MPZP)

Na terenie Jasła obowiązuje 50 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają około 44,5% powierzchni administracyjnej miasta. W trakcie sporządzania jest kilka zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego co jest przejawem proinwestycyjnym dla przyszłych inwestorów. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i mapa, na której znajdują się obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego można znaleźć na stronie mapa.inspire-hub.pl.

Na stronie tej można pobierać aktualne dane o przeznaczeniu działek w planach miejscowych.

Pokrycie planami miejscowymi przyspiesza proces lokalizacyjny i decyzyjny przy staraniach o pozwolenie na budowę.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, jego funkcją jest kreowanie polityki przestrzennej, ustalanie wytycznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium zostało uchwalone przez Radę Miejską Jasła Uchwałą Nr LXVII/564/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Obowiązujące studium można znaleźć na stronie mapa.inspire-hub.pl.

Uchwały Rady Miejskiej Jasła zatwierdzające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła zamieszczone są na stronie internetowej urzędu miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacji na temat obowiązujących planów i studium udziela:
Wydział Architektury Urzędu Miasta Jasła
tel. 13 4486343, 134486331, 134486332

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content