OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Jasła o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 21 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochroni e środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20 21 r. poz . 247 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXII/743/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła,

 

ZAWIADAMIAM

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 września2021r. do 20 października2021r.w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, pokój 311 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle: https://um.jaslo.pl/pl/.orazstronie BIP Urzędu Miasta w Jaśle: https://um_jaslo.bip.gov.pl/studium-w-toku/

Ze względu na stan epidemii COVID 19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa.

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony także na stronie internetowej: www.jaslo.pl oraz stronie BIP Urzędu Miasta w Jaśle: https://um_jaslo.bip.gov.pl/studium-w-toku/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła odbędzie się w dniu 11 października 2021 r., o godz.16:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online).

Instrukcja obsługi zdalnego dołączenia do debaty dostępna będzie na dzień przez dyskusją

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jasła.

Stosownie do art. 8c w/w ustawy uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: urzad@um.jaslo.pl lub za pomocą platformy ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada2021r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@um.jaslo.plbez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jasła.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.

Ogłoszenie

Studium – tekst

Studium – kierunki

Studium – uwarunkowania

Studium – prognoza onś