Miejskie nieruchomości gruntowe na sprzedaż

167

Miasto Jasło posiada działki na sprzedaż. Położone w dobrej lokalizacji, często z zapewnionym dojazdem i bezpośrednim dostępem do niezbędnych mediów stanowią atrakcyjną ofertę inwestycyjną.

8 lutego br. ogłoszony został I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jaśle, stanowiących działki ewidencyjne numer 17, obręb 05-Hankówka oraz numer 188/2, obręb 04-Dzielnica Magazynowo -Przemysłowa, o łącznej powierzchni 0,1948 ha.

Przeznaczone do sprzedaży działki łącznie tworzą kształt regularnego prostokąta. Teren działek jest płaski. Nieruchomości położone są w strefie pośredniej miasta, na obszarze średnio zurbanizowanym, z dobrym dostępem do głównych szlaków komunikacyjnych. Działka oznaczona numerem ewidencyjny 188/2 graniczy z ulicą Rzemieślniczą. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią tereny rolne, budynki mieszkalne jednorodzinne, od strony północnej tereny kolejowe. Przez działkę numer ewidencyjny 188/2 przebiega sieć teletechniczna oraz projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Znajduje się na niej również słup oświetlenia ulicy Rzemieślniczej. Działka ewidencyjna numer 17 od strony północnej graniczy z rowem.

Zgodnie z MPZP miasta Jasła dla obszaru osiedla Hankówka działki położone są w kompleksie terenów oznaczonych symbolem M4 – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej oraz dla zabudowy zagrodowej.

Informacje podstawowe dotyczące przetargu:

  • łączna powierzchnia działek: 0,1948 ha.
  • lokalizacja: działka ewidencyjna nr 17, obręb 05-Hankówka oraz działka ewidencyjna nr 188/2, obręb 04-Dzielnica Magazynowo -Przemysłowa,
  • cena wywoławcza do przetargu: 96 836 zł netto, do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2022, poz. 931 z późn. zm.),
  • wadium: płatne do 9.03.2023 r. w wysokości 10 000 zł na konto Miasta Jasła nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle,
  • Minimalne postąpienie wynosi 970 zł,
  • termin i miejsce przetargu: 15.03.2023 r. godz. 10.00, Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, sala nr 304,
  • informacje dodatkowe: Urząd Miasta w Jaśle pokój nr 309, tel. 13 44 86 328.

Szczegółowe informacje dostępne w ogłoszeniu o przetargu.