Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2019 rok

131

Informuję, iż zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jasła przedstawił Raport o stanie Miasta Jasła za 2019 rok.

Raport dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Strategie/programy/plany.

W związku z powyższym, na sesji Rady Miejskiej Jasła zwołanej na 20 lipca 2020 roku, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2019 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w debacie nad raportem, mieszkańcy miasta Jasła mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w powyższym trybie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiony raport o stanie miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak