Zakres zadania obejmuje: poprawę estetyki elewacji zewnętrznej oraz wystroju malarskiego ścian wewnętrznych kościoła oraz renowację elewacji dzwonnicy przykościelnej. W trakcie prowadzonych prac konserwatorskich wykonane zostaną zabiegi przywracające pierwotny wygląd zabytku, a także zabiegi zabezpieczające go przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Zakres zadania obejmuje: remont dachu, przywrócenie kolorystyki ceramicznego pokrycia dachowego, wymianę orynnowania, nową podbitkę dachową, remont kominów, nowe pokrycie dachowe z dachówki i wykonanie więźby dachowej.

Zakres zadania obejmuje:

wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy bramie wejściowej ze Starego Cmentarza w Jaśle, ul. Zielona, w tym: badania laboratoryjne tynku szlachetnego, demontaż stalowych skrzydeł, furty oraz marmurowych tablic, oczyszczenie powierzchni tynku oraz tablic z zabrudzeń oraz nawarstwień biologicznych, usunięcie wtórnych warstw tynku oraz zaplamień, wykonanie izolacji pionowej i poziomej oraz drenażu opaskowego i osypki, osuszenie i odsolenie muru i tynków, impregnacja wzmacniająca warstw tynku oraz murów, iniekcja spękań oraz odspojeń, usuniecie korozji, naniesienie powłoki malarskiej oraz zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementów, rekonstrukcja tynków, szlifowanie i polerowanie tablic oraz pozłocenie inskrypcji, wprowadzenie powłoki hydroizolacyjnej w dachowej części bramy, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne tynku, montaż in situ.

Zadanie polega na rozbiórce przepustu w ciągu ul. Towarowej prowadzonego przez potok Warzycki oraz budowie mostu w ciągu ul. Towarowej wraz z budową niezbędnych umocnień koryta potoku Warzyckiego. Ponadto zostanie wykonana przebudowa odcinka drogi ul. Sroczyńskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego mostu znajdującego się na ul. Krajowickiej i związane jest z koniecznością zwiększenia dopuszczalnego tonażu oraz umożliwienia wprowadzenia ruchu dwukierunkowego.

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego mostu znajdującego się na ul. Krajowickiej i związane jest z koniecznością zwiększenia dopuszczalnego tonażu oraz umożliwienia wprowadzenia ruchu dwukierunkowego.

Kwota dofinansowania: 9 178 439,94 zł

Całkowita wartość: 9 661 515,73 zł

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 1. Zakup odzieży sportowej celem podniesienia jakości oferty treningów Judo na rzecz przeciwdziałania przyczynom przestępczości – 4 800,00 zł
 2. Zakup przenośnej bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x 2,44 m – 5 000,00 zł
 3. Zakup piłek do siatkówki i koszulek na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 4 950,00 zł

Dofinansowanie: 14 750 zł

Budowę drogi 5KDZ dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wykonanie robót ziemnych związanych z budową drogi gminnej, ścieżki rowerowej, chodnika i zjazdów,
 • wykonanie przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej,
 • wykonanie odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa z odpływem wód opadowych do rowów melioracyjnych i potoku warzyckiego),
 • wykonanie łącznie czterech przepustów ramowych: dwa na istniejącym cieku wodnym przylegającym do przedmiotowej inwestycji tj. potok warzycki, oraz dwa na rowach melioracyjnych,
 • budowa gminnej drogi 5KDZ o długości 1172 m,
 • budowa skrzyżowania z DK 28 – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • budowa chodników i ścieżki rowerowych wzdłuż projektowanej drogi,
 • wykonanie oświetlenia drogi, kanału teletechnicznego, konstrukcji nawierzchni drogi gminnej oraz nawierzchni zielonych,
 • wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Dofinansowanie 985 469 zł.

Całkowita wartość 9 997 155,26 zł.

Zadanie polega na budowie drogi obejmującej odcinek od skrzyżowania ul. Gądki z najazdem na nowy most na osiedlu Gądki do skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Biecką. W związku z oddaniem do użytkowania nowego mostu na osiedlu Gądki znacznie zwiększył się ruch pojazdów na tym terenie. Realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu.

Dofinansowanie: 3 371 469,90 zł

Całkowita wartość: 3 548 915,68 zł

Zadanie polega na budowie żłobka miejskiego dla 80 dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzenie, plac zabaw, parking, oświetlenie, zieleń urządzona wraz z elementami małej architektury. Realizacja zadania umożliwi rodzicom podjęcie pracy oraz pozwoli zapewnić dobre i godne funkcjonowanie w mieście.

Dofinansowanie: 6 200 000 zł

Całkowita wartość: 7 872 000 zł

Prace przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

Konserwacja wypraw tynkowych kaplicy rodziny Lisowieckich na cmentarzu komunalnym w Jaśle.

Dofinansowanie: 10 000 zł

Całkowita wartość: 28 919,52 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy rodziny Lisowieckich na cmentarzu komunalnym w Jaśle

Dofinansowanie: 10 000 zł

Całkowita wartość: 28 919,52 zł

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Budowa aktywnych przejść dla pieszych na terenie Miasta Jasła na ulicach: 3 Maja, Kołłątaja i Floriańskiej.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Budowa aktywnych przejść dla pieszych na terenie Miasta Jasła na ulicach: 3 Maja, Kołłątaja i Floriańskiej.

Dofinansowanie: 127 920,00 zł

Całkowita wartość: 159 900,00 zł

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy rodziny Lisowieckich na cmentarzu komunalnym w Jaśle" Dofinansowanie: 35 000 zł Całkowita wartość: 57 087,33 zł

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy rodziny Lisowieckich na cmentarzu komunalnym w Jaśle”

Dofinansowanie: 35 000 zł

Całkowita wartość: 57 087,33 zł

Zadanie polega na odprowadzeniu wód deszczowych z obszaru dzielnicy przemysłowo-składowej bezpośrednio do rzeki Jasiołki poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami oraz zastosowaniem retencji. Realizacja zadania wpłynie na odciążenie potoku Warzyckiego, który z uwagi na ograniczone możliwości przyjęcia spływu wód opadowych w trakcie nawalnych deszczy zagraża niżej położonym terenom.

Wartość dofinansowania: 9 304 950,00 zł

Całkowita wartość zadania: 10 947 000,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

DOFINANSOWANIE
302 400 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
302 400 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” –
edycja 2022

DOFINANSOWANIE
916 784 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
916 784 zł

Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych budowa dróg rowerowych w Jaśle na odcinku: kompleks sportowy MOSiR – Ogródek Jordanowski – teren rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa” – etap i” dofinansowanie 255 398,43 zł całkowita wartość inwestycji 1 093 749,29 zł

Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych budowa gminnych dróg na osiedlu Na Kotlinę o symbolu KL1, KL2, KD1, KD3, KD4, KD5, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego – etap II
Dofinansowanie 2 600 000 zł
Całkowita wartość inwestycji 2 177 980,12 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Budowa mostu przez rzekę Wisłokę z dojazdami w ciągu drogi publicznej - ul. Gądki w Jaśle

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Fundusz Dróg Samorządowych, Budowa mostu przez rzekę Wisłokę z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle
Dofinansowanie 4 001 083,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 8 676 636,78 zł

Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle
Dofinansowanie 1 619 471,44 zł
Całkowita wartość inwestycji 8 676 636,78 zł

Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie Komunikatu MEiN z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, które jest częścią POLSKIEGO ŁADU. Szkoły, które otrzymały dofinansowanie to: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12.

Przedsięwzięcie ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość otrzymanej dotacji celowej to 49 271 zł.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content