Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, Kancelaria Ogólna, parter), w godzinach pracy urzędu,
 • przez formularz pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP (będzie wymagało uzupełnienia dokumentów).

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek ma zawierać:

 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko -raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 oraz w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia.
 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
 3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej – w postaci papierowej lub elektronicznej. Mapa ma obejmować teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie.
 4. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, na które z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;
 5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej. Powinien on być wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalać na ustalenie stron postępowania oraz zawierać co najmniej numer działki ewidencyjnej. Oprócz tego, jeśli zostały ujawnione, dokument powinien zawierać: numer księgi wieczystej działki, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, który obejmuje teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
 6. Potwierdzenie opłaty skarbowej.

Ile i jak zapłacisz?

Opłata skarbowa wynosi 205 zł (płacisz w momencie złożenia wniosku).

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
  lub
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
  Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Wydanie decyzji trwa do 2 miesięcy, w zależności od terminu otrzymania wymaganych prawem opinii i uzgodnień.

Jak się możesz odwołać?

Możesz odwołać się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Burmistrz Miasta Jasła wszczyna postępowanie administracyjne po stwierdzeniu kompletności złożonego wniosku wraz z załącznikami.

Wniosek wymaga opinii lub uzgodnienia przez:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • Państwowego Inspektora Sanitarnego
 • Marszałka Województwa Podkarpackiego (w przypadku gdy wymagane jest pozwolenie zintegrowane).

Podstawa prawna

Art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 44 86 355

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content