Biuletyn sesyjny z XLIX sesji Rady Miejskiej Jasła

52

Inwestujemy w zielono-niebieską infrastrukturę

Miasto Jasło uzyskało dofinansowanie na projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W ramach zadania zaplanowano: przebudowę Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem, zagospodarowanie terenu przy winnicy miejskiej, dwa zielone przystanki, utworzenie łąki kwietnej, zbiornik na deszczówkę dla mieszkańców. Wartość zadania dla Jasła wynosi 3 mln 520 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych nieco ponad 2 mln 690 tys. zł.

Pomoc dla czeskiego Hodonina

Miasto Jasło przekaże swojemu partnerskiemu miastu Hodoninowi 55 tys. zł na usuwanie zniszczeń spowodowanych przez tornado, które nawiedziło miasto w czerwcu tego roku. Pomoc zostanie przeznaczona na odbudowę Szkoły Podstawowej przy Czerwonych Domach, której założycielem i współwłaścicielem jest samorząd miasta Hodonin w Republice Czeskiej. 

Zmiany w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku”

Zmiany te polegają na zniesieniu obecnego zakazu wprowadzania zwierząt domowych na teren parku miejskiego, skwerów, placów zabaw, czy innych wspólnych miejsc rekreacyjnych, z jednoczesnym określeniem obowiązków jakie mają właściciele zwierząt (m.in. posprzątanie po pupilu, trzymanie zwierzęcia na smyczy – a w przypadku ras uznanych za agresywne również w kagańcu).

Dzielnica przemysłowo-składowa – zmiana mpzp

Zmiana mpzp dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno – zachodnia” pozwoli na realizację inwestycji zgodnie z planami i potrzebami przyszłych inwestorów oraz realizację lądowiska dla helikopterów dla SOR w Jaśle.