Zgłoś się do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • drogą pocztową, listem poleconym na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, Kancelaria Ogólna, parter), w godzinach pracy urzędu,
 • mailowo na adres email: urzad@um.jaslo.pl
 • elektronicznie korzystając z usługi pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Formularz zgłoszeniowy do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle wraz z załącznikami.

Ile i jak zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Jeśli będziesz musiał poprawić złożony wniosek poinformujemy Cię o tym, będziesz miał 7 dni na uzupełnienie wniosku. Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie poprawisz go w terminie wskazanym w wezwaniu.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

 1. Z oferty IP mogą skorzystać podmioty prowadzące na terenie województwa podkarpackiego nie dłużej niż 24 miesiące od dnia rejestracji, działalność gospodarczą wpisującą się w jedną z inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego – „informację i telekomunikację” (ICT), „jakość życia”, motoryzacja lub lotnictwo i kosmonautyka, które są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika numer I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
  czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.)
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z oferty IP mają mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający nie więcej niż 10 osób oraz podmioty współpracujące z sektorem badawczo – rozwojowym i wykazujące się potencjałem innowacyjności, a także podmioty, na usługi których jest zapotrzebowanie innych firm zlokalizowanych w Inkubatorze.
 3. Z oferty inkubowania firm prowadzonej przez IP nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy:
  1. nie spełniają określonych w Regulaminie wymogów formalnych,
  2. stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego,
  3. prowadzą działalność uciążliwą dla innych firm działających w IP,
  4. prowadzą działalność sprzeczną z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi,
  5. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
  6. prowadzą działalność z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub z naruszeniem przepisów o nieuczciwej konkurencji.

Zgłoszenia do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Oceniana jest złożona dokumentacja oraz prezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Ocena zgłoszeń do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle podzielona jest na trzy etapy:

 1. Ocena formalna złożonej dokumentacji.
  Etap nie punktowany, ale niezbędny do przejścia do dalszej oceny zgłoszenia. Złożony wniosek analizuje się w oparciu o dwa kryteria: kompletność oraz poprawność (prawidłowość) złożonej dokumentacji. Na tym etapie istnieje możliwość poprawy i uzupełnienia wniosku.
 2. Ocena merytoryczna złożonej dokumentacji.
  Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym etapie wynosi 70. Ocena opiera się o cztery kryteria:

  1. zgodność z ewidencjami i rejestrami centralnymi,
  2. spójność złożonych dokumentów,
  3. zgodność z grupą docelową, do której skierowana jest oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle,
  4. motywacja do skorzystania z oferty Inkubatora.
 3. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej.
  Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym etapie wynosi 30. Prezentacja Kandydata do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle oceniana jest w oparciu o trzy kryteria:

  1. innowacyjność pomysłu na firmę,
  2. potencjał przedsiębiorcy,
  3. warunki rynkowe.

Do inkubacji kwalifikuje się firma, która uzyskała co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Podstawa prawna

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle wprowadzony Zarządzeniem Nr V/88/2023 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle, Regulaminu rezerwacji i korzystania z Sali konferencyjnej w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle oraz wysokości stawek najmu przestrzeni Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 448 63 71
Napisz: inkubator@um.jaslo.pl

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content