Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Jasła

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP
 • pocztą na adres: Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło
 • osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter) w godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Jasła

Do wniosku dołącz:

 • aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”
 • dokument potwierdzający posiadanie zaplecza technicznego i tytułu prawnego do nieruchomości, na której będą przebywać wyłapane zwierzęta przed przekazaniem ich do schroniska (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia, itp.);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • oświadczenie potwierdzające, że osoby zapewniające nadzór i opiekę nad zwierzętami zostały przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt.
 • W przypadku, gdy sprawę załatwiasz przez pełnomocnika musisz do wniosku załączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu udzielającego pełnomocnictwa lub prokury. Musisz też uiścić opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa i dołączyć dowód jej uiszczenia.

Ile i jak zapłacisz?

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 616 zł.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
  lub
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
  Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Zezwolenie wydawane jest w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do dwóch miesięcy.

Jak się możesz odwołać?

Odwołanie od wydanej decyzji musisz wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta Jasła może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki
  określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 4486 380

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Gospodarki Komunalnej
Oznaczenie dokumentu: FO/IK/GK/03/01

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content