Wpisanie orzeczenia sądu zagranicznego, wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 roku z kraju spoza Unii Europejskiej

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • osobiście:
  Urząd Miasta w Jaśle
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 12, pokój numer 6 lub 7
  w godzinach pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00
 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło.

Uwaga! Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym został sporządzony akt małżeństwa.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

 • Wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa,
 • urzędowy odpis prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych, wydanego przez zagraniczny sąd
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia
 • dodatkowo, jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone

Ile i jak zapłacisz?

Opłacie skarbowej podlega:

 • dołączenie wzmianki dodatkowej – 11 zł
 • pełnomocnictwo (jeśli takie zostało udzielone) – 17 zł
  Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
  lub
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
  Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jak się możesz odwołać?

Tryb odwoławczy nie występuje.​

Dodatkowe informacje

W oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

 1. nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane; zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
 2. pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
 3. strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
 4. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
 5. jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo
  wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
 6. uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Przeszkody określone w pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do sprawy zawisłej przed innym niż sąd organem polskim lub organem państwa obcego oraz do rozstrzygnięcia wydanego przez inny niż sąd, organ polski lub organ państwa obcego.

Podstawa prawna

 1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego uznaniu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 1 lipca 2009r. Orzeczenia wydane do dnia 1 lipca 2009 r. w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej (oraz Danii) podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym z wyjątkiem państw, z którymi obowiązują umowy dwustronna o uznawaniu orzeczeń z mocy prawa.
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 5. Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych jest dołączona do wniosku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 448 63 57, 13 448 63 51

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Urząd Stanu Cywilnego
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content