Podatek od środków transportowych

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Ile i jak zapłacisz?

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych jest wolne od opłat.

Podatek obliczony w deklaracji (zgodnie ze stawkami określonymi w uchwałach Rady Miejskiej Jasła na dany rok) należy wpłacić bez wezwania, w kasie Urzędu Miasta Jasła lub na rachunek bankowy w dwóch ratach płatnych do 15 lutego i 15 września.

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku,
  lub
 • opłatę skarbową, przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003, oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.
 • podatek możesz wpłacić na konto:
  • osoby prawne: 49 8627 1011 2001 0048 6891 0006,
  • osoby fizyczne: 22 8627 1011 2001 0048 6891 0007.
   Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

​W terminie miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji dokonamy wymiaru podatku na Twoim koncie podatkowym. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Jeśli nie złożysz deklaracji na podatek od środków transportowych lub wysokość zobowiązania podatkowego będzie inna, niż ta wykazana w deklaracji, wydamy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Dostarczymy ją za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Niezłożenie deklaracji skutkować może skierowaniem wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Jak się możesz odwołać?

Jeżeli nie złożyłeś deklaracji lub wysokość podatku jest inna, niż ta, którą wykazałeś w deklaracji, organ podatkowy przeprowadzi postępowanie podatkowe zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Możesz odwołać się od wydanej przez nas decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Deklarację złóż w Urzędzie Miasta w Jaśle w terminie do 15 lutego każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wpłać podatek w terminie, aby uniknąć naliczenia odsetek od zaległości podatkowych oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała NR XVI/154/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 448 63 46

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content