Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

303

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta. 20 czerwca w sali obrad Rady Miejskiej Jasła odbyła się sesja absolutoryjna.

Raport o stanie miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiamy jest przez burmistrza już po raz czwarty.  Stanowi on podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Jasła oraz budżetu obywatelskiego. Raport podawany jest do wiadomości publicznej i znajduje się pod linkiem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/fobjects/download/1251270/zalacznik-do-zarzadzenia_nr_v_103_2022_bmj_z_dnia_30_maja_2022_r-pdf.html, a w debacie nad nim mogą wziąć udział zainteresowani mieszkańcy.
Za przyznaniem wotum zaufania na 20 obecnych radnych, 19 było za, 1 osoba była przeciw.

Na sesji burmistrz przedstawił również sprawdzanie w wykonania budżetu za 2021 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu wyniosło 207,4 mln zł, w tym: dochody bieżące 196,7 mln zł i majątkowe 10,7 mln zł. Wydatki wyniosły 196,5 mln zł w tym: wydatki bieżące 171,6 mln zł i wydatki majątkowe 24,9 mln zł. Przychody w 2021 r. zrealizowano w wysokości 33,9 mln zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 16,2 mln zł tj. 7,8 % w stosunku do wykonanych dochodów. 

Wydatki poniesione w 2021 roku na najważniejsze inwestycje:

 • Rewitalizacja Miasta – 6,66 mln zł
 • Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
  w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – projekt 3.3.1.– 5 mln zł
 • Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami
  w ciągu drogi publicznej – ulica Gądki w Jaśle – 3,48 mln zł
 • Budowa nowego odcina drogi wojewódzkiej nr 992
  w miejscowości Jasło (pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego) –  1,82 mln zł
 • Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Jaśle na realizację zadania „Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle”
  – 1,16 mln  zł
 • Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Jaśle przy ul. Żniwnej – 1,14 mln zł
 • Budowa i przebudowa ulic na terenie Jasła (m.in. parking Jagiełły, ulice: Partyzantów, Żeromskiego, Rzemieślnicza, boczna Kaczorowy)  –  800 tys. zł
 • Dotacje dla MOSiR-u (m.in. modernizacja stadionu przy ul. Śniadeckich, przebudowa balkonu hali basenowej, budowa parkingu przy ul. Kasprowicza, zakup trybun oraz kontenera biletowego) – 630 tys. zł
 • Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle – 556 tys. zł
 • Budowa tężni solankowej – JBO na 2021 – 427 tys. zł
 • Modernizacje placów zabaw przy przedszkolach nr 1, 2, 3, 6, 10 oraz budowa ogrodzenia przy przedszkolu nr 6 – 325  tys. zł
 • Rozbudowa ulicy Kasprowicza w Jaśle – budowa prawoskrętu (pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego) –  247 tys. zł
 • Budowa separatorów na istniejących kolektorach kanalizacji deszczowej – 121 tys. zł

Z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2021 radni Rady Miejskiej Jasła udzielili burmistrzowi Jasła absolutorium. Na 20 obecnych radnych, 14 było za, 1 radny był przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.