Szanowni Mieszkańcy Miasta Jasła

Miasto Jasło, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiło do przygotowania dwóch wspólnych Projektów, w ramach których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz, kocioł na biomasę, kocioł na ekogroszek lub przyłączenie budynków do istniejącej sieci ciepłowniczej:

 • „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe, kotły na biomasę lub przyłączenie budynków do istniejącej sieci ciepłowniczej,
 • „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmować będzie wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

W imieniu Gmin, o dofinansowanie ww. Projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Projekty zakładają dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w jednym z wyżej wymienionych Projektów jest
w szczególności:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Miasta Jasła,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Miasta,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa
  w Projekcie,
 • dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Jasło, po uzyskaniu dofinansowania,
 • podpisanie przez właściciela budynku z Miastem Jasłem umowy regulującej prawa
  i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania.

Realizacja każdego z Projektów planowana jest w latach 2019-2021, pod warunkiem uzyskania dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP konkursu: marzec 2019 r.).

Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie, o których mowa w Regulaminie szczegółowym naboru wniosków i realizacji poszczególnego Projektu. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować
o zakwalifikowaniu się do Projektu.

Procedura postępowania:

 • W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Miasta Jasła Deklarację uczestnictwa w projekcie, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 23.08.2018 r. do 05.09.2018 r., w godzinach pracy Urzędu lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres urzad@um.jaslo.pl.

Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.um.jaslo.pl i http://miastojaslo.gminazenergia.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w punkcie informacyjnym oraz na ul. Sokoła 8 (biuro Energetyka Miejskiego). Deklaracje zostaną również wysłane drogą pocztową do mieszkańców którzy wstępnie zadeklarowali udział w projekcie.

Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w pokoju nr 19 w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@um.jaslo.pl.

 • Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

Szczegółowe informacje ws. Projektów można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia br. o godz. 16:30 w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, Jasło
ul. Kołłątaja 1.

Z poważaniem
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła

Załączniki: