ZAWIADOMIENIE – sesja RMJ 14 grudnia, godz. 11

57

Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 14 grudnia 2020 r. o godz. 1100w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2020 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk nr 315/,
  4.2. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/307/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia
  23 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Jasła /Druk nr 316/,
  4.3. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 /Druk nr 314/,
  4.4. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 317/,
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak