Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

XXXV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 26 października 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XXX Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „WARZYCE I Nr 70”
   /Druk nr 296/,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria-ulica 3 Maja” /Druk nr 297/,
  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT-Nr 36” w Jaśle /Druk nr 298/,
  4. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2020 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia”/Druk nr 299/,
  5. wyznaczenia aglomeracji Jasło /Druk nr 295/,
  6. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Jaśle na lata 2021-2023 /Druk nr 294/,
  7. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasło na realizację zadania: „Remont ul. Wiejskiej w km 0+000-0+050 w m. Brzyście” /Druk nr 293/,
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak