Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej Jasła

94
Sesja online Rady Miejskiej Jasła

Uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 1.Zatwierdzenie protokołu z XXVII Sesji RMJ.
  2.2.Zatwierdzenie protokołu z XXVIII Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1.przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia” /Druk nr 277/,
  4.2.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Powiatem Jasielskim w zakresie określenia obowiązków stron w ramach realizacji inwestycji dodatkowego przystanku osobowego o roboczej nazwie: Jasło-Sobniów w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło- Nowy Zagórz” /Druk nr 278/,
  4.3.wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /Druk nr 276/,
  4.4.określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Jaśle w roku szkolnym 2020/2021 /Druk Nr 279/,
  4.5.zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 280/.
 5. Złożenie Radzie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku przez Burmistrza Miasta Jasła.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak