Uprzejmie zapraszam na XXXII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 5.08.2020r.

XXXII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r.
 o godz. 1500 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” /Druk nr 270/,
  2. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jasło przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło oraz wyznaczeniu nowej aglomeracji Jasło /Druk nr 271/,
  3. aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020 /Druk nr 269/,
  4. przystąpienia do Projektu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” /Druk nr 272/,
  5. przystąpienia do Projektu pn.: „Prowadzenia przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” /Druk nr 273/,
  6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 274/,
  7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2020 – 2032 /druk nr 275/.
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak