Zawiadomienie o VIII „Nadzwyczajnej” Sesji Rady Miejskiej Jasła

52

Uprzejmie zapraszam na VIII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm/ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 22.03.2019 r.

VIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk nr 56/,
    • realizacji zadania pn.: Wykonanie dokumentacji dla budowy mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu dróg publicznych oraz budowy drogi klasy G ze skrzyżowaniem z drogą DK73 – osiedle Gamrat w Jaśle /Druk nr 55/,
    • zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 57/
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak