ZAWIADOMIENIE o sesji zwołanej na 21 czerwca

30

Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 21 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XLI Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Jasła za 2020 r. – Debata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jasła wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2020 /wraz z podjęciem stosownej uchwały, druk nr 397/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa- część północno-zachodnia” /Druk nr 398/.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak