Zawiadomienie o sesji RMJ – 29 listopada, godz. 10

52

Uprzejmie zapraszam na LII sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

LII sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. /Druk nr 470/,
  4.2. Określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu /Druk nr 471/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

   

wiceprzewodniczący

              Rady Miejskiej Jasła

      Andrzej Dybaś