Zawiadomienie o sesji RMJ – 25 maja

130

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

XXIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 25 maja 2020 r. o godz. 1330 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Zatwierdzenie protokołu z XX Sesji RMJ.
  2. Zatwierdzenie protokołu z XXI Sesji RMJ.
  3. Zatwierdzenie protokołu z XXII Sesji RMJ.
  4. Zatwierdzenie protokołu z XXIII Sesji RMJ.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. dopłat w 2020 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określoną w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków /Druk nr 246/,
  2. zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego /Druk nr 242/,
  3. przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2020-2022 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia
   /Druk nr 243/,
  4. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Jasła. /Druk nr 244/,
  5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 245/,
  6. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników /Druk nr 230/,
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak