ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XXX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

XXX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 1330 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Zatwierdzenie protokołu z XXIV Sesji RMJ.
  2. Zatwierdzenie protokołu z XXV Sesji RMJ.
  3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI Sesji RMJ.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Konopnickiej – Piłsudskiego” /Druk nr 256/,
  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Kochanowskiego” /Druk nr 257/,
  3. organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla niektórych jednostek oświatowych Miasta Jasła /Druk nr 255/,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Jasłem w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi /Druk nr 253/,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk nr 252/,
  6. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia /Druk Nr 254/,
  7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 258/.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Lech Polak