Zawiadomienie o Sesji RMJ – 15 listopada

42

Uprzejmie zapraszam na LI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

LI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 15 listopada 2021 r. o godz. 1000 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia
    w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jasła” /Druk nr 464/.
  4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gmin, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
  5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak