Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła” Druk nr 468,

3.2. zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r. Druk nr 469,

3.3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2017 – 2027 Druk nr 470,

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad XLV Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak