Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Jasła – 23 września

56

Uprzejmie zapraszam na XVII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm/.

XVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się: 23 września 2019 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:
  • Zatwierdzenie protokołu z X Sesji RMJ,
  • Zatwierdzenie protokołu z XI Sesji RMJ,
  • Zatwierdzenie protokołu z XII Sesji RMJ,
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Jasło /Druk nr 146/,
  • Organizacji i wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek oświatowych Miasta Jasła /Druk nr 147/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /druk nr 145/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XVII Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak