Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej zwołanej na 16 kwietnia

80

Uprzejmie zapraszam na XXVII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła
w dniu 9.04.2020 r.

XXVII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r.
 o godz. 1500 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 225/,
  2. nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle obręb Nr 21 – Brzyszczki I /Druk nr 226/,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Jasło /Druk nr 231/,
  4. o zmianie uchwały w sprawie: zasad wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Jasło z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 232/,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /Druk nr 233/
  6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70” /Druk nr 234/,
  7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 235/.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak