Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej – zwołanej na 11 lipca

118
budynek z masztami

Uprzejmie zapraszam na IV „nadzwyczajną” sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm./ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 08.07.2024 r.

IV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 11 lipca 2024 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta
w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaśle i nadania mu statutu /Druk nr 35/,
  przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2024-2030 /Druk nr 29/,
  odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum /Druk nr 32/,
  upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2024 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rejon ulic Podwale i Ks. Józefa Tischnera” /Druk nr 27/,
  upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2024 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Młynarska I” /Druk nr 28/,
  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Jasło i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg /Druk nr 33/,
  zmieniająca Uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla niektórych jednostek oświatowych Miasta Jasła /Druk nr 34/,
  zmiany budżetu miasta Jasła na 2024 r. /Druk nr 30/,
 4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.
 5. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2024-2036 /Druk nr 31/.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Marcin Węgrzyn