Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej RMJ – 30 kwietnia

77

Uprzejmie zapraszam na XXVIII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 28.04.2020 r.

XXVIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. o godz. 1500 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej /Druk nr 239/,
    • niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych /Druk nr 240/.
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

      Henryk Rak