Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej – 9 sierpnia

88

Uprzejmie zapraszam na XLVII „Nadzwyczajną” sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r., poz. 1372/ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

XLVII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 9 sierpnia 2021 r. o godz. 1200 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. przystąpienia do programu inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych /Druk nr 416/,
    2. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 417/,
    3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021-2031 /Druk nr 418/.
  4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

(-)

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak