Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej – 29 grudnia

86

Uprzejmie zapraszam na XXXIX „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 28.12.2020 r.

XXXIX „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 29 grudnia 2020 r. o godz. 1400 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie miasta Jasła /Druk nr 323/,
    • zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 324/,
    • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2020 – 2032 /druk nr 325/.
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak