Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej – 17 stycznia

48

Uprzejmie zapraszam na LV „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 12.01.2022 r.

LV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 17 stycznia 2022 r. o godz. 1200 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  3.1. uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk nr 493/,
  3.2. przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywni już dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu /Druk nr 494/,
  3.3. upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. – na realizację projektu pn. „Aktywni już dziś” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym /Druk nr 495/,
  3.4.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk nr 496/,
  3.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 497/.
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak