Zawiadomienie o sesji budżetowej – 28 grudnia

59

Uprzejmie zapraszam na LIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

LIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 28 grudnia 2021 r. o godz. 1000 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XLV Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022:
  1. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022 /Druk Nr 478/,
  2. Przedstawienie opinii do projektu Uchwały Budżetowej: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Jasła.
  3. Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022.
  4. Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2022 – 2031 /Druk nr 479/.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji RMJ

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak