Zawiadomienie o sesji budżetowej – 2 i 3 stycznia

231

Uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./.XX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się: 2 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 i 3 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

I posiedzenie XX Sesji RMJ 2 stycznia 2020 r.

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2020 /Druk Nr 178/
 4. Przedstawienie opinii i wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2020:
  1. Burmistrza Miasta Jasła,
  2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
  3. Komisji Rady Miejskiej Jasła
 5. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2020.

II posiedzenie XX Sesji RMJ 3 stycznia 2020 r.

 1. Przedstawienie przez Komisję Finansowo – Budżetową RMJ zbiorczej opinii na temat wszystkich zgłoszonych wniosków, które spełniały wymagania określone w § 81 ust. 4 Statutu Miasta Jasła.
 2. Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków.
 3. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2020 – 2032 /Druk Nr 179/
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania
 8. Zamknięcie obrad XX Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

                Henryk Rak