Zawiadomienie o sesji – 31 maja

37

Uprzejmie zapraszam na XLIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

XLIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 31 maja 2021 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XL Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat-Nr 36” w JAŚLE /Druk nr 391/,
  2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego /Druk nr 390/,
  3. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 392/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak