Zawiadomienie o sesji – 27 września

57

Uprzejmie zapraszam na XLIX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.zm.).

XLIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 27 września 2021 r. o godz. 1000 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XLII Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia” /Druk nr 433/,
  2. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła – „RAFINERIA – NR 33” /Druk nr 440/,
  3. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2021 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gajowa – cmentarz” /Druk nr 431/,
  4. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2021 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Kochanowskiego” /Druk nr 432/,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle obręb ewidencyjny Nr 9 – Górka /Druk nr 434/,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle obręb ewidencyjny Nr 4 – Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa /Druk nr 435/,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 4 – Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa /Druk nr 436/,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle obręb ewidencyjny Nr 17 – Bryły /Druk nr 437/,
  9. zamiany nieruchomości /Druk nr 439/,
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła” /Druk nr 442/,
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” /Druk nr 441/,
  12. zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków na składkę inwestycyjną dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację projektu pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” /Druk nr 430/,
  13. dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Jasła za pomocą innego instrumentu płatniczego /Druk nr 438/,
  14. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 443/,
  15. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021-2031 /Druk nr 444/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący

         Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak