Uprzejmie zapraszam na XXII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./.

XXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XVIII Sesji RMJ,
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości /Druk nr 202/,
  • zmiany uchwały ustalającej zasady najmu i dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata /Druk nr 201/,
  • powołania komisji doraźnej ds. zniszczenia karty zgłoszenia wraz
   z dokumentami kandydata na ławnika /Druk nr 203/,
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXII Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak