Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./.

XIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 18 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:
  • Zatwierdzenie protokołu z XIV Sesji RMJ,
  • Zatwierdzenie protokołu z XV Sesji RMJ,
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła
   /Druk nr 168/,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I”
   /Druk nr 169/,
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza – Kaczorowy” – ETAP 1 /Druk nr 170/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE /Druk nr 166/,
  • podatku od nieruchomości /Druk nr 176/,
  • opłaty od posiadania psów /Druk nr 167/,
  • uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych /Druk nr 175/,
  • przystąpienia Gminy Miasto Jasło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /Druk nr 173/,
  • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. /Druk nr 172/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 171/,
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XIX Sesji RMJ

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

                Henryk Rak