Zawiadomienie o sesji – 14 października, godz.13

43
zawiadomienie o sesji

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./.

XVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 14 października 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XIII Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2019 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70”
   /Druk nr 162/,
  • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jasła /Druk nr 155/,
  • odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu /Druk nr 156/,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2021” /Druk nr 158/,
  • określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle /Druk nr 163/,
  • zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 157/,
  • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle /Druk nr 159/,
  • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie /Druk nr 160/,
  • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
   /Druk nr 161/,
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XVIII Sesji RMJ.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak