Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Jasła – 11 stycznia

117
Sesja On line Rady Miejskiej Jasła
sesja on-line

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 11 stycznia 2021 r. o godz. 1100 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV Sesji RMJ.
  3. Wybór Komisji Wnioskowej.
  4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2021:
    • Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2021 /Druk Nr 311/,
    • Przedstawienie opinii do projektu Uchwały Budżetowej:

– Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

– Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Jasła.

Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2021.

Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Jasła na rok 2021.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 312/.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

    Henryk Rak