Uprzejmie zapraszam na LXXII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.

LXXII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Zatwierdzenie Protokołu z LXVIII Sesji RMJ.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 754/,

4.2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia /Druk Nr 755/.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad LXXII Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak